architectural-design-architecture-buildi

נוסח "הכר את הלקוח"

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור) קובע כי נותן שירות עסקי לא ייתן שירות עסקי ללקוח מבלי שזיהה את הלקוח ומבלי שביצע לגביו הליך של הכרת הלקוח לפי הטופס שבתוספת הראשונה לצו. הטופס ימולא ע"י הלקוח, ואם הלקוח תאגיד, אזי בידי מורשה חתימה, מיופה כוח או בעל כתב מינוי לפעול מטעם התאגיד 

לחץ להורדת קובץ PDF.